Pages

11 Kasım 2015 Çarşamba

AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ, AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİYARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
         gönderilmek üzere,
ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO               :  2014/876 E
                                      2015/214 K

TEMYİZ İSTEMİNDE
BULUNAN SANIK   :    ......... .....................

VEKİLİ                      :  Av. ........... ............... 

KARARIN TEBLİĞ 
TARİHİ                     : 10.01.2015

KONU                      :  Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/xxx E 2015/214 K Sayılı 10.01.2015 tarihli kararının temyizi istemidir. 

AÇIKLAMALAR     : Sanık Müvekkil hakkında yerel mahkemenin .............................................. dolayı vermiş olduğu beraat kararına rağmen SANIK MÜVEKKİL LEHİNDE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞTİR.

Yerel Mahkemenin Beraat Kararına Rağmen Yargılama Giderleri içinde Müvekkil sanık lehinde Avukatlık ücretine hükmedilmemesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda izah edilen ve re'sen göz önünde bulundurulacak husular dikkate alınarak Yerel mahkeme kararının Beraat eden müvekkil sanık lehine AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN bozulmasına karar verilmesini Dairenizden saygılarımla talep ederim. 2015
                                                                                                                Sanık Müdafi
                                                                                                         Av. 

MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇESİ

………….. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI    :   


DAVACI  VEKİLİ    :   

DAVALI    :    Hasımsız

DAVA KONUSU    :    Medeni Kanun m. 605 hükümleri gereğince mirassın reddi talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :

1.    Müvekkilim ……………………..'in babası ……………………. …/…/………… tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta yalnızca müvekkilim ……………………. kalmıştır.
2.    Müvekkilim ……………………… babasından kalan mirası istemediğinden kayıtsız şartsız reddetmek istediğinden kanunda belirtilmiş olan 3 aylık kanuni süre içerisinde mirasın reddine ilişkin iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanun m. 605 md. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Vasiyetname, nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilim ……………………………'in babası ………………………………' ten kalan mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2015
Davacı Vekili
.
EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği
2.)    Vasiyetname fotokopisi
3.)    Nüfus kayıtları

İŞ AKDİNİN FESHİ SONUCU KIDEM TAZMİNATI Dilekçe Örneği

İŞ AKDİNİN FESHİ SONUCU KIDEM TAZMİNATI İSTEME DİLEKÇESİ


. . . . . . . .  . .  . . İŞ MAHKEMESİNEDAVACI :
DAVALI :
KONU : İş akdimi haksız olarak fesheden davalının ...... TL ihbar tazminatı, ..... TL kıdem tazminatı, ...... TL izin ücretini ödemeye mahkum edilmesi hakkında davadır.
OLAYLAR:
 1)Davalının iş yerinde dört yıldır (20-- / 2015 )  çalışmaktayım, işimi gereği gibi ve sorumluluklarıma sadık olarak bugüne değin yaptım.

2) Ancak işveren haksız ve hukuka aykırı olarak görevime son vermiştir. Yasal haklarım olan kıdem ve ihbar tazminatını ödemediği gibi ücretimin de bir kısmını ödememiştir.

HUKUKİ SEBEBLER
: İş Kanunu, HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER
: Hizmet akdi, fesih bildirimi, bilirkişi , şahit ve sair delil.

İSTEM SONUCU
: Haklı olan davamın kabulü ile, davalının ...... TL ihbar tazminatı, ..... TL kıdem tazminatı, ...... TL izin ücreti olmak üzere toplam ..... TL'yi en yüksek banka mevduat faizi üzerinden ödemeye mahkum edilmesini, davalının yargılama giderlerine mahkumiyetini, fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutarak arz ve talep ederim. 2015Davacı

18 Şubat 2013 Pazartesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı İçin Dilekçe Örneği 2015

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
                             
                               …………………
………………………………………………………. Verilmek üzere sabıka kaydımın olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                  …../…../ 2015
                                                  Adı ve Soyadı
                                                 imza


Açık Kimliği :


Soyadı                               

Adı                                 :………………………………………………………………………………….

Baba Adı                         :…………………………………………………………………………………

Ana Adı                           :…………………………………………………………………………………

Doğum Tarihi                   :…………………………………………………………………………………

Doğum Yeri                     :………………………………………………………………………………..

Nüfusa Kayıtlı                   :…………………………………………………………………………………

Olduğu Yer (İli-İlçesi)        :………………………………………………………………………………..

Adres                              :………………………………………………………………………………..17 Şubat 2013 Pazar

Tüketici Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi


…….........................      KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI (ŞİKAYET EDEN):

ADRESİ:

DAVALI (ŞİKAYET EDİLEN):

ADRESİ:

ŞİKAYETİN
PARASAL DEĞERİ:

ŞİKAYET KONUSU:
(AYIPLI MAL / HİZMET )

OLAY:
(ŞİKAYETİN AÇIKLAMASI)

HUKUKİ DELİLLER: 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Tanık, Bilirkişi ve Her Türlü Delil.
NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ayıplı ............... hususunda karar verilmesini arz ederim. .... /.... 2015


Ad Soyad
İmza
                                                                                                                               

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2015
1.TARAF :
VEKİLİ :
2.TARAF :
VEKİLİ :
HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2) NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

3) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda da anlaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur.

4) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir
SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.


İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

Taraf                                                                Taraf

15 Şubat 2013 Cuma

Maddi Hata Dilekçe Örneği


Maddi Hata Dilekçe Örneği (Üniversite yönetimine)

          


               ................. Üniversitesi ....................... DekanlığınaÜniversitenizin .................. fakültesi  ................. numaralı öğrencisiyim
Ara sınav/Dönem Sonu final Sınavının, sınav sonucuna göre;
aşağıda belirttiğim derslerimin sınav notunda maddi hata olup olmadığının
incelenmesini saygılarımla arz ederim.                                                                              
                                                                                  Ad-soyadı
                                                                                  İmza

Dersler: 
1.    
2.    
3.